Cơ cấu tổ chức công ty

Hoạt động tuân theo nguyên tắc sau:

– Việt Hàn hoạt động theo điều lệ đã được hội đồng quản trị thông qua và tuôn thủ các quy định của pháp luật.

– Cơ quan cao nhất của công ty là Chủ tich hội đồng quản trị .

– Hội đồng quản trị cử, bổ nhiệm Giám Đốc để quản trị và lãnh đạo điều hành công ty.

– Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về điều hành hoạt động của công ty là Giám Đốc Công ty.